Họ tên: Phạm Trọng Bắc
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 1 Quận 10
Họ tên: Lê Dung
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 1 Quận 10
Họ tên: Lê Minh Hải
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 1 Quận 10
Họ tên: Nguyễn Hoàng Lan
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 1 Quận 10
Họ tên: Nguyễn Đắc Mẫn
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 1 Quận 10
Họ tên: Lê Hoàng Thanh
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân Phường 1 Quận 10