Họ tên: Nguyễn Tiến Giang
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Phạm Thị Hồng Hà
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hằng
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Lê Nguyễn Mỹ Hạnh
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Vũ Thị Tường Hạnh
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Trần Thị Cẩm Hồng
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Phạm Minh Hưng
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Ngô Thị Cẩm Lệ
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Trần Huỳnh Ngọc Linh
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Đặng Mỹ Linh
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Lê Thị Tú Mai
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Trần Thị Năm
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Đặng Trần Trung
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Vân
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp