Họ tên: Vũ Hoàng Lan Anh
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Nguyễn Tiến Giang
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Lê Nguyễn Mỹ Hạnh
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Trần Thị Cẩm Hồng
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Trần Huỳnh Ngọc Linh
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Đặng Mỹ Linh
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Nguyễn Diệp Khánh Quỳnh
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Huỳnh Thị Mai Tâm
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Nhân viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Trương Thị Xuân Trang
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Huỳnh Thị Thanh Trúc
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Bùi Thị Mỹ Trúc
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Đặng Trần Trung
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Nguyễn Xuân Trung
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp
Họ tên: Trần Lê Minh Văn
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận Gò Vấp