Họ tên: Nguyễn Thị Kiều Đoan
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 11
Họ tên: Nguyễn Thái Dương
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 11
Họ tên: Trần Thị Gúp
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 11
Họ tên: Lê Nghĩa Thùy Linh
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 11
Họ tên: Lê Thị Thu Phú
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Viên chức
Đơn vị: Quận 11
Họ tên: Nguyễn Ngọc Phúc
Giới tính: Nam
Chức vụ: Nhân viên
Đơn vị: Quận 11
Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thủy
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Viên chức
Đơn vị: Quận 11
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 11