Họ tên: Phạm Thị Ngọc Bích
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Trần Thị Ngọc Dung
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Bùi Công Huy
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Nguyễn Quốc Hải Long
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Văn Hoàng Nhân
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Nguyễn Tấn Phương
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Nguyễn Vi Thật
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10