Họ tên: Phan Thị Xuân Đài
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Trần Thị Ngọc Dung
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Huỳnh Thanh Nhã
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Văn Hoàng Nhân
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Trần Thị Quỳnh Như
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Nguyễn Tấn Phương
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Nguyễn Văn Tâm
Giới tính: Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Hồ Kim Thoa
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10
Họ tên: Phan Hồng Thủy
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Quận 10