Họ tên: Lê Thị Thùy Hương
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Công Chức
Đơn vị: Phường Phú Hữu Quận 9
Họ tên: Trần Trọng Nghĩa
Giới tính: Nam
Chức vụ: Công Chức
Đơn vị: Phường Phú Hữu Quận 9
Họ tên: Lê Duy Phương
Giới tính: Nam
Chức vụ: Công Chức
Đơn vị: Phường Phú Hữu Quận 9
Họ tên: Nguyễn Tuyết Phượng
Giới tính: Nữ
Chức vụ: Công Chức
Đơn vị: Phường Phú Hữu Quận 9
Họ tên: Đinh Nguyễn Đăng Quang
Giới tính: Nam
Chức vụ: Công Chức
Đơn vị: Phường Phú Hữu Quận 9
Họ tên: Trần Văn Thu
Giới tính: Nam
Chức vụ: Công Chức
Đơn vị: Phường Phú Hữu Quận 9